سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا تقی زاده ایسینی – سازمان حفاظت محیط زیست
بهزاد سعیدپور –
مریم سلیمی زاده –

چکیده:

این مطالعه با هدف حفظ اکوسیستم های طبیعی وارزش های اکولوژیکی زون ساحلی جزیره لاوان و بهره برداری پایدار از این منطقه انجام گردیده است. بازدید میدانی جزیره و زون ساحلی آن، انتخاب ترانسکت ها و ایستگاههای نمونه برداری و نمونه برداری ازآب و رسوبات زون ساحلی جزیره لاوان و انجام آزمایشات مربوطه از جمله اقدامات انجام شده است. غلظت فلزات نیکلNi)و وانادیومV) با استفاده از دستگاهجذب اتمی و طبق دستورالعمل ( ١٩MOOPAM(در سطح۶PPb قرائت گردید . بیشترین غلظت فلزنیکل در نمونه های آب درایستگاه ۱و پس ازآن به ترتیب در ایستگاههای ۶ ۳ و ۱۳ اندازه گیری شد. همچنین بیشترین غلظت وانادیوم در نمونه های آب در ایستگاه ۳ و سپس به ترتیب ایستگاههای ۴ و ۱۳ اندازه گیری شده است. با نگاهی کلی به نتایج حاصله مشخص می شود ایستگاههای مجاور اسکله ها بیشترین آلودگی را دارند. بیشترین غلظت نیکل در نمونه های رسوب مربوط به ایستگاه ۳ و پس ازآن به ترتیب ایستگاههای ۱۲ و ۶ و بیشترین غلظت وانادیوم در ایستگاه ۳ و سپس به ترتیب ایستگاههای ۶ ۷ ۱۰ و ۹ اندازه گیری شده است