سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق صمصام پور – گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعبا
عبداواحد رحانی – گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
احسان کامرانی – گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه هرمزگان، بندرعبا
میرمسعود سجادی – گروه زیست شناسی دریا، . دانشکده علوم پایه،دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده:

پژوهش کنونی به منظور بررسی غلظت عنصر سرب در بافت عضله ماهی زمین کن Platycephalus indicus طی دو فصل زمستان و تابستان در مناطق میناب و بندر خمیر (خلیج فارس) صورت گرفت. بدین منظور نمونه برداری از ماهی زمین کن دم نواری در دو منطقه میناب و بندر خمیر طی دو فصل زمستان و تابستان انجام شد (۳۰=n برای هر ایستگاه در هر فصل) و عنصر مورد نظر توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. از لحاظ غلظت عنصر سرب در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری بین مناطق میناب و بندر خمیر اختلاف معنی دار وجود داشت ( ۰/۰۵ >p). غلظت عنصر سرب در عضله ماهی زمین کن دم نواری در مناطق میناب و بندر خمیر بین فصل های زمستان و تابستان اختلاف معنی دار نشان داد ( ۰/۰۵ >p) . در هر دو فصل زمستان و تابستان غلظت عنصر سرب عضله این گونه در منطقه بندر خمیر نسبت به میناب بیشترین میزان را داشت. نتایج مقایسه بیشترین غلظت عنصر سرب در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری با استانداردهای جهانی نشان داد که غلظت عنصر سرب در مناطق مورد مطالعه کمتر از حد مجاز استاندارد های جهانی است. با توجه به نتایج پژوهش کنونی می توان گفت که آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی، صنعتی و شهری در مناطق مختلف ناحیه خلیج فارس (میناب و بندر خمیر) طی فصول متفاوت بر روند تجمع عنصر سرب در ماهی زمین کن دم نواری موثر می باشد.