سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا شیخ فخرالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
سمیه رضائی – کارشناس ارشد زمین شناسی
احمد عباس نژاد – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی عباس نژاد – دانشیار

چکیده:

گردوغبار یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی است که همواره برکیفیت هوای شهرکرمان اثرات نامطلوبی داشته است براین اساس مطالعه ترکیب شیمیایی عناصر موجوددرغبار محیط داخل و خارج ساختمان این شهر می تواند درشناخت منابع تولید ارتباط و اثرات ناشی ازنوع ذرات به ویژه فلزات سنگین درآنها مفید واقع شود ترکیب شیمیایی غبار محیط داخل و خارج ساختمان درمناطق مختلف این شهر با نمونه برداری آنالیز شیمیایی آنها به روش ICP-MS و تجزیه و تحلیل داده ها مورد مطالعه قرارگرفت براین اساس تغییرات غلظت عناصرCu و Cr,Ca,Fe,Pb نشان میدهد بطورکلی غلظت این عنصار درغبار محیط خارج از ساختمان اکثر مناطق بیشتر ازم حیط داخلی می باشد بالا بودن غلظت عناصر Ca و Cu,Cr درغبار محیط خارج ساختمان ناحیه غربی شهر نسبت به سایرمناطق احتمالا ناشی ازفعالیت های صنعتی می باشد همچنین بالا بودن غلظت کلسیم درغبار محیط داخل ساختمان نسبت به غبار محیط خارج دربرخی مناطق ناشی ازریزترشدن این ذرات و سهولت ورود آنها به محیط داخل ساختمان می باشد.