سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید مر – عضو هیئت علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
بهنام کشاورزی – عضو هیئت علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
میثم رستگاری مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیستمحیطی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت آلودگی رسوبات رودخانه زایندهرود در محدوده ۵۰ کیلومتری از مرکز شهر اصفهان تعداد ۱۴ نمونه رسوب سطحی از این رودخانه برداشته شد و عناصر کادمیم، کروم، نیکل، و سرب مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین غلظت این عناصر در رسوبات سطحی زایندهرود به صورت: Ni=50/57 ،Cr=82/21 ،Cd=0/43 وPb=28/07 میلیگرم در کیلوگرم است. به منظور بررسی میزان آلودگی عناصر در محیط رسوب و درجه آلودگی آن از ضریب غنیشدگی، شاخص زمینانباشت، و شاخص آلودگی رسوب استفاده شد. این رسوبات برای سرب، و کادمیم غلظتهای بیشتر از شیل میانگین را نشان دادند که با توجه به ضرایب محاسبه شده و نیز آزمون تحلیل عاملی، غلظت بالای این عناصر با منابع انسانزاد در ارتباط است. نیکل و کروم در بیشتر نمونهها غلظتی در حدمیانگین شیل داشته و به نظر میرسد عوامل طبیعی نقش اصلی را در پراکنش این عناصر ایفا کردهاند. محاسبه شاخص آلودگی رسوب، زایندهرود را در بیشتر نمونهها در رده رسوبات غیر آلوده و در برخی نمونهها در رده آلودگی کم قرار داد.