سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا محمدرضاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی خاکشناسی، دانشگاه شهید باهنر
مجید فکری – ستادیار و عضو هیات علمی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید
مهدی سرچشمه پور – ستادیار و عضو هیات علمی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید

چکیده:

یکی از روشهای حذف فلزات سنگین از محیط زیست، استفاده از مکانیسم گیاه پالایی است که در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. درمنه کوهی یکی از گیاهان بومی معدن مس سرچشمه است که با زیتوده بالا، بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی این منطقه را به خود اختصاص داده است. به منظور مطالعه غلظت عناصر سرب و کادمیوم در اندام هوایی و ریشه این گیاه در ارتفاعات لاشکار مجتمع مس سرچشمه، ۱۷ سایت انتخاب و نمونه برداری از ریشه و اندام هوایی ۲۴/ ۱۶۴ و در ریشه از حداقل ۶۹/۴۶ تا حداکثر گیاه صورت گرفت. با توجه به نتایج، غلظت سرب در اندام هوایی از حداقل ۴۶/۴۹و در تا حداکثر ۱۶۴/۲۴ میکروگرم در گرم متغیر بود. غلظت کادمیوم نیز در اندام هوایی این گیاه از حداقل ۹۴ / ۰تا حداکثر ۵/۲۰ میکروگرم در گرم اندازهگیری شد. همچنین مشاهده شد که میزان تجمع عناصر سرب و۱۷/ ۴ تا حداکثر ۳۱ /۷ ریشه از حداقل کادمیوم در ریشه این گیاه بیشتر از اندام هوایی می باشد. همچنین میزان تجمع این عناصر در اندام هوایی و ریشه در نقاط مطالعاتی نزدیک به معدن بیش از دیگر نقاط مورد بررسی بود. بنابراین با توجه به غلظت زیاد عناصر فوق در این گیاه، زیتوده قاب ل توجه و نیز سازگاری مناسب آن با شرایط منطقه، درمنه کوهی میتواند به عنوان گیاه مناسبی برای زیست پالایی اراضی آلوده و یا احیاء پوشش اراضی تخریب شده مورد استفاده قرار گیرد.