سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – دانشجویان کارشناسی ارشد آلودگی دریا
یعقو محمدی –
اسد اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات
صادق پیری – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی دریا

چکیده:

سهم عمده از فلزات سنگین که وارد محیطهای آبی میشود توسط فعالیت های مختلف انسانی تولید میگردند تجمع جیوه درموجودات دریایی بوسیله متغیرهای زیستی و غیرزیستی مختلفی مانند دما شوری سرعت رشد وضعیت جنسی ذخیره غذایی مکانیسم تغذیه ای تنوع جنسی و وضعیت فیزیولوژیکی موجود تاثیر می پذیرد دراین مطالعه محدوده ۴۰عدد میگوی سفید هندیPenaeusIndicus با اندازه یکسان ۱۳/۲-۱۰/۷۵cm از ایستگاه خور جعفری با استفاده از تور ترال برداشت گردید پس از جداسازی بافت نمونه ها برایمدت ۷۲ساعت فریز درایر شدند و برای اندازه گیری غلظت جیوه دربافت ازهرکدام ۱۰ نمونه هضم گردید برای اندازه گیری جیوه دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی مجهز به سیستم Cold Vapour استفاده شد دراین روش میزان جیوه کل درطول موج ۲۵۳/۷cm اندازه گیری شد.