سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد خواستاربروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
حسین صمدی بروجنی – استادیار دانشگاه شهرکرد
کاظم اسماعیلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این تحقیق درفلوم دوار آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد و با استفاده از رسوبات مخزن سدخاکی پیربلوط تحت غلظت های متفاوت انجام پذیرفت دراین مطالعه خصوصیات ته نشینی رسوبات برای تنش برشی با غلظت اولیه متفاوت مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد غلظت رسوبات معلق با گذشت زمان کاهش می یابد و این کاهش تا رسیدن به یک مقدار یکنواخت ادامه دارد نسبت غلظت تعادلی به غلظت اولیه برای غلظت های مختلف تقریبا یکسان است دراین پژوهش برا یتنش برشی ۰/۱۳ N/m2 نسبت برای غلظت های اولیه ۱۰ و ۵ و ۲۰ گرم برلیتر به ترتیب ۰/۳۵۶ و ۰/۳۴۳ و ۰/۳۱۳ بدست آمد.