سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی خیادانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه اصفهان
حسین پورمقدس – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بابک گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرضیه وحید – کارشناس ارشد آزمایشگاه شیمی آب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

سورفاکتانتها ترکیبات شیمیایی آلی هستند که به علت کاهش کشش سطحی آب موجب افزایش قدرت پاک کنندگی آب می شوند. LAS از دسته سورفاکتانتهای آنیونی است که به میزان زیادی در کشورهای مختلف تولید و از طریق شبکه های فاضلابرو به محیط زیست طبیعی راه پیدا می کند. این ترکیبات در منابع آبهای سطحی می توانند مشکلات زیست محیطی ،بخصوص پدیده اتریفیکاسیون را بوجود آورند. هدف این مطالعه اندازه گیری غلظت الکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) در رودخانه زاینده رود (حدفاصل سد چم آسمان تا پل زیار)، هشت حلقه چاه حاشیه زاینده رود، ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و همچنین تعیین ارتباط بین LAS و سایر پارامترهای اندازه گیری شده می باشد. نتایج نشان می دهد شهر اصفهان و تصفیه خانه فاضلاب جنوب این شهر بیشترین تاثیر را در افزایش غلظت LAS رودخانه زاینده رود دارد . کارائی حذف LAS در تصفیه خانه فاضلاب جنوب بالاتر از ۹۸ درصد می باشد. آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد غلظت LAS با مقدار COD، EC،BOD5، فسفر و دما در ایستگاههای مورد مطالعه در رودخانه رابطه مستقیم وبا pH و دبی رودخانه رابطه معکوس دارد. آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد غلظت BOD5 ، COD ،LAS و فسفر با فاصله چاه از رودخانه ارتباط معکوس دارند. آزمون t نشان می دهد غلظت پارامترهای اندازه گیری شده در فصل پاییز به طور معنی داری بیشتر از فصل تابستان می باشد.