سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی خیادانی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین پورمقدس – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
باابک گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرضیه وحید دستجردی – کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

ااز دسته سورفاکتانتهای آنیونی است که به میزان زیادی در کشورهای مختلف تولید و از طریق شبکه های فاضلابرو به محیط زیست طبیعی راه پیدا می کند . هدف این مطالعه اندازه گیری LAS در رودخانه زاینده رود (حدفاصل سد چم آسمان تا پل زیار )، هشت حلقه چاه حاشیه زاینده رود، ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و نیز تعیین ارتباط بین LAS و سایر پارامترهای اندازه گیری شده می باشد . به منظور بررسی غلظت LAS و پارامترهای دیگر ازتعداد ۹ ایستگاه در رودخانه زاینده رود، ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و هشت حلقه چاه حاشیه زاینده رود نمونه برداری انجام شد . دوره مطالعه در رودخانه ۶ ماه و در چاهها ۳ ماه در نظر گرفته شد . پارامترهای EC ، دما و pH با استفاده از دستگاه پرتابل YSI ودر محل اندازه گیری شدند، پارامترهای مطالعه آزمونهای آماری t-test و همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت . نتایج این پژوهش مقدار پارامترهای pH،BOD5 ،COD،LAS، EC و فسفر را در رودخانه زاینده رود( مقدار پارامترها در متن اصلی مقاله) و در چاه ها ( مقدار پارامترها در متن اصلی مقاله) نشان داد. یافته ها نشان می دهد شهر اصفهان و تصفیه خانه فاضلا ب جنوب این شهر بیشترین تاثیر را در افزایش غلظت LAS رودخانه زاینده رود دارد . کارائی حذف LAS در تصفیه خانه فاضلاب جنوب بالاتر از ۹۸ درصد می باشد. آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد غلظت LAS با مقدار ،COD،EC،BOD5 ، فسفر و دما در ایستگاههای مورد مطالعه در رودخانه رابطه مستقیم وبا pH و دبی رودخانه رابطه معکوس دارد. آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد غلظت BOD5 ،COD ،LAS و فسفر با فاصله چاه از رودخانه ارتباط معکوس دارند . آزمون t نشان می دهد غلظت پارامترهای اندازه گیری شده در رودخانه به طور معنی داری بیشتر از چاهها می ب اشد. آزمون t نشان می دهد غلظت پارامترهای اندازه گیری شده در فصل پاییز به طور معنی داری بیشتر از فصل تابستان می باشد . با توجه به بالا بودن غلظت پارامترهای مختلف در چاههای نزدیک رودخانه احتمال ورود آب رودخانه به آبهای زیرزمینی و آلودگی این آبها وجود دارد.