سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نبی اله منصوری – استادیار دانشکده مهندسی محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات تهران
جواد اسماعیل زاه – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

به منظور بررسی هوای محیط اطراف و آگاهی از میزان و غلظت آلاینده ها که اثرات سوء و مخربی بر سلامت انسان و محیط زیست دارند، اندازه گیری و پایش هوا امری غیر قابل اجتناب است. لذا پایش هوای محیط به عنوان یک ابزار مدیریتی جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا بسیار مهم و ضروری می باشد و مدیریت صحیح آلودگی، زمانی میسر خواهد بود که همواره منابع اطلاعاتی صحیحی از وضعیت کیفی هوا در دست باشد.در این تحقیق به منظور بررسی نقش عوامل مختلف از جمله ترافیک شهری بر انباشتگی ذرات معلق هوا، غلظت ذرات در بزرگراه نواب و خیابان آزادی در مقاطع و شرایطمتفاوت اندازه گیری شد. ۱۳۸۸ در – در هر دو بزرگراه ۵ ایستگاه جهت اندازه گیری تعیین گردید و در چهار فصل تابستان، پاییز، زمستان و بهار سال ۸۹ به عنوان PM10 , PM2.5 , PM 1 متری) و ۵ متری از سطح زمین اندازه گیری ذرات معلق در ۳ سایز ۱ / دو ارتفاع تنفسی( ۸ آلاینده اصلی انجام گرفت. همچنین به منظور مطالعه تغییرات غلظت ذرات معلق با پارامترهای سرعت باد و تعداد خودروهای عبوری ماشین این دو بزرگراه، میزان پارامترهای مذکور نیز بطور همزمان اندازه گیری شد. نتایج اندازه گیری نشان داد هر چه بیشتر می شود. همچنین افزایشسرعت باد PM تعداد خودروهای عبوری از خیابان، بیشتر باشد، غلظتذرات معلق، خصوصا ۱۰ نیز در بزرگراه های مورد مطالعه موجب افزایش غلظت هر ۳ سایز ذرات مورد مطالعه گردید. ضمنا میانگین کلی غلظت ذرات در بزرگراه نواب بالاتر از خیابان آزادی بوده است که علت آن بیشتر به ساختار جنوبی-شمالی این PM10 , PM2.5 , PM معلق ۱ بزرگراه نسبتداده می شود که باعث جلوگیری از اثر پاککنندگی بادهای غالبغربی شهر تهران می شود