سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید باقری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی، مرکز بین المللی علوم و تکنولو
مصطفی علیزاده – استادیار پژوهشکده مهندسی مواد، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشر
علی کمالی – شرکت فولاد آلیاژی ایران
طاهره حقیر – شرکت فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

در این تحقیق مکان تشکیل ترک گرم جدایشی در بلوم های حاصل از ریخته گری پیوسته تعیین شد. همچنین رفتار ترک گرم جدایشی در حین عملیات های پیش گرم و نورد جهت تولید محصولات نهایی، مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت بهبررسی مکانیزم تشکیل ترک سطحی طولی بوسیله ی ترک گرم جدایشی، پرداخته شد. جهت انجام این تحقیق از نمونه های کارخانه ای (از دو نوع مختلف فولاد) ، تکنیک متالوگرافی و میکروسکپ الکترونی استفاده شده است. نتایج نشانمی دهد که ترک گرم جدایشی در مرز دانه ها و در حین ریخته گری پیوسته بوجود می آیند. همچنین ترک گرم جدایشیدر مراحل بعدی تولید محصول نهایی (پیش گرم و نورد) به سمت سطح قطعه حرکت می کند. تصاویر میکروسکپ الکترونی نشان می دهد که حرکت ترک گرم جدایشی به سمت سطح باعث ایجاد تورفتگی در سطح قطعه و در نتیجه آن تمرکز تنش و ایجاد ترک سطحی طولی می شود