سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم خادمی – مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز شیراز
محمودرضا هاشمی نسب – مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز شیراز

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در دو منطقه سرچهان و بوانات قرار گرفته است. مطالعات ژئوشیمیایی جهت تعیین تغییرات عیار عناصر اورانیوم و آرسنیک در خاک های لاتریتی شده در این دو محدوده انجام گردیده و نتایج حاصل از تجزیه نمونه های ژئوشیمیایی با استفاده از نرم افزار های آماری مانند ۱Spss مورد پردازش و مطالعه واقع شده است.مقایسه این نتایج با میانگین خاک های جهانی نشان می دهد که مقادیر قابل توجهی از عناصر آرسنیک و اورانیوم در خاک های منطقه تمرکز یافته اند، منشا اصلی این عناصر در محیط های خاکی منطقه، می تواند حاصل از هوازدگی و لاتریتی شدن سنگ هایفلیش گونه منطقه باشد .نتایج این تحقیق نشان می دهد که غلظت عنصر اورانیوم با میانگین حدود۶/۹۳گرم در تن و عنصر آرسنیک با میانگین حدود ۷/۷گرم در تن در بسیاری از نمونه های خاک مقادیری بیش از میانگین خاک های جهانی ٢ گرم در تن برای اورانیوم و ۵ گرم در تن برای آرسنیک می باشد .