سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم قنبرپور – فارغ التحصیل دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر دوره های ماندابی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم در مرحله پنجه زنی، این تحقیق در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. آزمایش از دو عامل ژنوتیپ (ارقام چمران، ویریناک و لاین های S-80-18 و S-78-11 ) به عنوان عامل اصلی و مدت های ماندابی ( صفر، ۱۰، ۲۰، ۳۰ روز ) به عنوان عامل فرعی تشکیل شد . نتایج نشان داد که تفاوت بین ژنوتیپ ها و مدت های مختلف ماندابی بر عملکرد و اجزاء عملکرد، معنی دار بودند. در این تحقیق، لاین S-80-18 با عملکرد دانه ۳/۱۵ تن در هکتار، عملکرد بیشتری نسبت به سایر ارقام داشت. به ازاء هر روز ماندابی عملکرد دانه حدود ۱/۸ درصد کاهش یافت. از میان اجزاء عملکرد، حساس ترین جزء عملکرد نسبت به ماندابی خاک تعداد سنبله در متر مربع بود.