سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا اصغری میرک –
شهرام عزیزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
میرعلی سیدمعصومی – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور مشکین شهر
محمدرضا بی همتا – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به نژاد۱۳۴E134A+ زنگ زرد درمرحله گیاه کامل ۱۰۰ ژنوتیپ گندم در دو منطقه اردبیل و مغان تحت شرایط مزرعه ای و آبیاری افشانه مورد بررسی قرارگرفتند درمرحله برگ پرچم زمانی که بیماری دراقام حساس به خوبی ظاهر شده بود تیپ آلودگی یادداشت برداری گردید آلودگی حدود ۸۰ درصد درصد پوشش برگ توسط بیمرای براساس مقیاس اصلاح شده کاب ۱۹۴۸ ارزیابی و ضریب الودگی برای تک تک منطقه و ضریب آلودگی متوسط همچنین سطح زیرمنحنی پیشرفت بیماری AUDPC برگ پرچم محاسبه گردید تجزیه واریانس تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر تمام صفات نشان داد نتایج این آزمایش براساس ضریب الودگی نشان داد که درمنطقه اردبیل ۱ درصد ارقام ایمن ۲۹ درصد ارقام مقاوم ۵۲ درصد ارقام نیمه مقاوم و ۱۸ درصد ارقام حساسیت نشان دادند. درمنطقه مغان نیز ۲۵ درصد ارقام ایمن ۵۹ درصد نیمه مقاوم و ۱۶ درصد ارقام حساسیت نشان دادند تجزیه واریانس مرکب براساس صفات تیپ آلودگی شدت آلودگی و ضریب آلودگی تفاوت معنی داری را بین دو منطقه بین ارقام مورد آزمایش و اثرات متقابل ×منطقه نشان داد