سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی جابری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عطاءالله سیادت – استاد – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس ملکی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل چهار رقم کلزای پاییزه به تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۳۱ انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری به عنوان عامل اصلیو در چهار سطح، شامل آبیاری معمول یا شاهد )آبیاری پس از ۰۱ میلی متر تبخیر از تشپت کپلا A(، قطپ آبیاری از مرحله ساقه دهی به بعد، قط آبیاری از مرحله گل دهی به بعد و قط آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد و رقم به عنوان عامل فرعیدر چهار سطح بودندنتایج نشان داد که تنش خشکی اثر معنی داری بر تعداد خورجین در بوته، تعپداد دانپه در خورجین، عملکپرددانه، عملکرد بیولوژی داشت. بیشترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژی در حالت آبیاری نرمال تا پایان فصل رشد به ترتیپب به مقدار ۲۲۲۲ کیلوگرم در هکتار، ۶۱۳۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. رقم نیز اثر معنی داری برتعداد خورجین در بوته، تعداددانه در خورجین، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژی داشت. بیشترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژی در به ترتیب در ارقپام Hyola 401 ، RGS 003 به مقدار ۲۳۰۲ کیلوگرم در هکتار، ۱۱۶۱ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. کمترین مقدار در تمامی شاخص ها نیز در رقم SG 2 بدست آمد. اثر متقابل رقم و تنش خشکی بر هیچ ی از صفات معنیدار نبود