سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفرعلی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سیدمحمد رضا احتشامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
منوچهر طاهری مازندرانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و طبیعی استان تهران

چکیده:

به منظور بررسی پاسخ لاین های امید بخش جو به تنش خشکی انتهای دوره در منطقه ورامین ، آزمایشی دررسال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ، واقع در شهر ورامین به صورت کرت خردرشده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. فاکتور های مورد مطالعه در این تحقیق شامل سطوحرآبیاری در کرت های اصلی و لاین های امید بخش جو در کرت های فرعی بوده است. فاکتور آبیاری در ۲ سطح و عبارت بودند a1= آبیاری نرمال مزرعه تا انتهای دوره رشد گیاه به عنوان تیمار شاهد (بدون تنش)، a2= قطع آبیاری مزرعه در مرحله ۵۰ درصد گلدهی به عنوان شرایط تنش خفیف. فاکتور فرعی در این آزمایش نیز شامل ۱۹ لاین امید بخش جو ورقم یوسف به عنوان شاهد بوده است. نتایج تجزیه واریانس داده های حاصل از این آزمایش نشان داد که بین ارقام از نظر کلیه صفات مورد مطالعه به جز شاخص برداشت اختلاف بسیار معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود دارد. بین سطوح عملکرد کل دانه حائز تفاوت معنی دار آماری در سطح ۱% و در صفات شاخص برداشت محصول در سطح احتمال آماری ۵% بودند. نتایج تجزیه مقایسه میانگین با روش چند دامنه دانکن نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه در ارقام ۳( ۳/۳۸۵ )و ۱۵( ۳/۴۵۰ )و نیز کمترین مقدار آن در رقم های ۶(۲/۶۴۲) ۱۸ (۲/۶۴۸) بوده است. . بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش، لاین ۱۵ برترین لاین از نظر عملکرد دانه می باشد، که نسبت به رقم شاهد یوسف ۲۴٫۱۹ درصدرافزایش عملکرد داشته است.