سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ربابه بدلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کاظم خاوازی – مرکز تحقیقات آب و خاک
سعید وزان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کاربرد بیولوژیک تحت تاثیر سطوح فسفر بر عملکرد دانه و برخی صفات در جو (رقم ریحان) آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور و در سه تکرار در آبان سال ۱۳۸۷ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج به اجرا درآمد . فاکتور اول شامل سطوح سوپر فسفات تریپل در سه سطح ، بدون مصرف ( P0 ) ، مصرف P1)110Kg/ha ) ، مصرف P2)71.5 kg/ha ) . فاکتور دوم شامل کودبیولوژیک در سه سطح ، بدون مصرف ( B0 ) ، کاربرد باکتری B1) Thiobacillus Thioparus ) و کاربرد باکتری (B2) Bacillus megaterium و فاکتور سوم گوگرد پودری در دو سطح ، عدم مصرف ( S0 ) و مصرف S1)300kg/ha ) . نتایج آزمایش نشان می دهد که کاربرد سطوح مختلف فسفر بر صفات عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و فسفر دانه در سطح ۱% اختلاف معنی دار داشت . کاربرد سطوح کود بیولوژیک و سطوح گوگرد بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تاثیر معنی دار نداشتند ولی بر درصد فسفر دانه درسطح ۱% تاثیر معنی دار داشت . اثرات متقابل بین عامل ها در افزایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از لحاظ آماری تاثیر معنی دار نداشتند . فسفردانه تحت تاثیر اثرات متقابل بین عامل ها در سطح ۱% افزایش معنی دار نشان داد . در این آزمایش بیشترین مقدار عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با کاربرد ۷۱٫۵ kg/ha + Bacillus megaterium سوپر فسفات تریپل + گوکرد ( P2B2S1 ) به ترتیب به میزان ( ۱۷۳۰۰kg/ha , 9740 kg/ha ) بدست آمد که نسبت به شاهد P0B0S0 تفاوت معنی دار داشت. همچنین بیشترین مقدار فسفر دانه ( ۲۲۱/۳ mgr/100gr ) در تیمار ( P1B2S1 ) بدست آمده که با شاهد P0B0S0 تفاوت معنی دار داشت