سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید چمن گشت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی –
کاظم خاوازی – موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
سعید وزان –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات و اکسید کننده گوگرد برخصوصیات کمی گندم رقم بهار آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درکرج درسال ۸۸ اجرا شد عامل اول گوگرد پودری دردو سطح صفرو۳۰۰ کیلوگرم درهکتار عام لدوم کود بیولوژیک درسه سطح مایه تلقیح حاوی اکسید کننده گوگرد Thiobacillus thioparus مایه تلقیح ترکیبی حاوی حل کننده فسفات شامل Pseudomonas fluorescens strain36 وPseudomonas fluorescens strain93 Pseudomonas fluorescens strain187 و شاهد بدون تلقیح و عامل سوم فسفرخالص ازمنبع سوپرفسفات تریپل درسه سطح صفرو۴۹و۷۴ کیلوگرم درهکتار بودند دراین تحقیق اثرتیمارهای مختلف برتعداددانه درسنبله ارتفاع گیاه طول سنبله عملکرد بیولوژیک وزن هزاردانه تعدادسنبله درمترمربع قطرساقه عملکرد دانه و سطح برگ گندم بررسی شد نتایج نشان داد اثرکودهای بیولوژیک برتعداددانه درسنبله ارتفاع گیاه طول سنبله عملکرد بیولوژیک تعدادسنبله درمترمربع و سطح برگ درسطح یک درصد و بروزن هزاردانه و عملکرد دانه درسطح پن درصد معنی دار شد.