سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه ذبیحی محمودآباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
شهزاد جماعتی ثمرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر

چکیده:

تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه، آزمایشی در ،(Glycin max L.) به منظور بررسی عکس العمل ارقام سویا آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی، با سه تکرار ،Collhavd*L. منشا گرگان، ۱۷ TNS95*Hack ، منشا خرم آباد TNS95*Hack ) انجام شد. فاکتورها شامل ارقام ۴- و ۶- بار) بودند. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: /۵ ،-۳ ، و سطوح خشکی ( ۰ (Sahar و Zan ،Williams متوسط طول ساقه و ریشه، متوسط وزن ساقه و ریشه، درصد و سرعت جوانه زنی و تعداد گیاهچه نرمال. نتایج نشان داد، با افزایش سطوح خشکی، مقدار کلیه صفات مورد اندازه گیری، کاهش یافت به طوری که سطح خشکی ۶- بار کمترین مقدار این صفات منشا خرم آباد ، برای کلیه صفات مورد اندازه TNS95*Hack را به خود اختصاص داده بود. همچنین مشخص شد که رقم نیز دارای کمترین مقدار این Sahar گیری، با تفاوت معنی داری نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه دارای بیشترین مقدار و رقم صفات بود.