سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید اسلامی اندارگلی – دانشجو کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
علی قنبری – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تعاملات انرژی و اقتصاد تا بدانجا پیشرفته است که در ادبیات اقتصادی امروزی، میزان عرضه و مصرف سرانهانرژی اولیه و میزان سرانه کیلووات ساعت برق مصرفی به صورت یکی از شاخص های مقایسه امکانات بالفعل و بالقوه وسطح توسعه کشورها درآمده است. از این رو شناخت تقاضای انرژی الکتریکی و عوامل موثر بر آن، می تواند نقشموثری در فرآیند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد. به همین منظور در این مطالعه، با بهره گیری از روشبه برآورد بررسی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت موثر بر تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور ARDLپرداخته ایم. از جمله متغیرهای مورد استفاده در این تابع تقاضا، قیمت انرژی الکتریکی، قیمت گاز طبیعی بعنوانانرژی جایگزین و تولید یا ارزش افزوده بخش صنعت می باشد. بر اساس این برآورد، کشش های قیمتی محاسبه شده۰- است، می توان چنین نتیجه گرفت که انرژی الکتریکی / ۰- و ۲۱۷ / در کوتاه مدت و بلندمدت که به ترتیب برابر ۰۶۶در بخش صنعت تقریبا بی کشش می باشد. در مورد کشش متقاطع قیمت انرژی جایگزین(قیمت گاز طبیعی)، می توانگفت که علامت این کشش، مثبت بوده که حاکی از جانشینی میان این دو حامل انرژی در بلندمدت است. کششدرآمدی برآورد شده نیز بیانگر آن است که انرژی الکتریکی در بخش صنعت، یک عامل ضروری می باشد.