سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز پیله وران – پژوهشگردوره کارشناسی ارشدمهندسی معماری دانشکده معماری غیرانتفاعی اقبال لاهوری مشهدع

چکیده:

دسترسی به مسکن به عنوان یکی از اهداف اجتماعی همواره و در هر جامعه ای مطرح است. ارکان اساسی مسکن نظیر امنیت، مطلوبیت و انطباق بر توان مالی خانوارها در راس معیارهای مرتبط با نیازهای اجتماعی قرار می گیرند. ولی آنچه در اجرا و تامین مسکن تحت عنوان مسکن های ارزان قیمت سطح ایران شاهد آن هستیم، فقط منطبق با توان مالی قشر کم در آمد جامعه است. ساخت منازلی که در حقیقت یک سرپناه بدون در نظر گرفتن مسایل فرهنگی, اجتماعی است. فضاهای باز در مجتمع های مسکونی، نقش کلیدی را در تامین نیاز مطلوبیت مجتمع های مسکونی برای ساکنان آن ایفا می کند. پیرو سیاست گذاری های اخیر دولت در مورد ساخت مسکن ارزان قیمت، نقش طراحی و برنامه ریزی برای فضاهای باز مجتمع های مسکونی برای قشر کم در آمد و تامین امنیت در آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است. این مقاله در نهایت با در نظر داشتن نظریه فضای قابل دفاع اسکار نیومن که معتقد است که با تغییر در نحوه آرایش محیط و ساخت کالبدی می تواند در کاهش میزان خشونت ها در مجموعه های مسکونی موثر واقع شد؛ عوامل کالبدی موثر بر فضای باز مجتمع های مسکونی ارزان قیمت در ایران را برمی شمارد. رویکرد تحقیق ما در این مقاله به صورت تلفیقی از کمی و کیفی می باشد. روش تحقیق ما ترکیبی از روش های – ارزیابی و تحلیلی- می باشد و ابزار تحقیق ما نیز از نوع مطالعات کتابخانه ای و مشاهده است