سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رسول رضایی ملاجق – دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین واحدی – دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
ذکراله مروتی – دکترای روانشناسی تربیتی . استاد یار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از این تحقیق عبارت است از بررسی عوامل پنجگانه شخصیتی و ویژگی های مرتبط با آنها در معلمان کلاس اول ابتدایی که با عنوان معلمان موفق معرفی شده ان د. روش این تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه ای است که طی آن نمونه ای شامل ۱۲۷ نف ر از معلمان موفق اول ابتدایی از مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفته، با یکدیگ ر مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که بین عام ل برونگرایی و سن و نیز ب ین عامل دلپذیر بودن و سابقه خدمت در معلمان موفق رابطه وجود دارد. همچنین بین عام ل روان نژند گرایی و سطح تحصیلات معلمان اول ابتدایی تفاوت معنی داری وجود دارد. این پژوهش هیچ تفاوتی را بین مناطق آموزش و پرورش و عوامل شخصیتی تایید نکرد