سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیبه روزبهانی – ارائه دهنده مقاله.کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
علیرضا ایلدرمی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری
مریم دشتی – مدرس گروه محیط زیست دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

پهنه بندی وقوع حرکات توده ای یکی از روشهایی است که می توان به کمک آن نواحی مستعد و بحرانی را به لحاظ پایدارسازی مشخص کرد و در برنامه ریزی های آتی استفاده کرد در تحقیق حاضر با هدف شناسایی نواحی مستعد حرکات توده ای عوامل لیتولوژی فاصله از گسل، شیب و تراکم پوشش گیاهی بررسی شده است با استفاده از عکسهای هوایی مشاهدات میدانی، نرم افزار ArcGIS و از مدل LNRF به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. با وزن دهی به عوامل موثر در وقوع حرکات توده ای نقشه وزنی هرعامل تهیه و در با جمع نقشه های وزنی نقش پهنهبندی خطر حرکات توده ای تهیه گردید نتایج نشان میدهد مدل LNRF کارایی مناسبی برای پهنهبندی حرکات توده ای دارد و مطالعات بیشتر برای برنامه های آتی ازجمله جلوگیری از بین رفتن مناطق زراعی و کاهش رسوبات پشت سد کلان و همچنین افزایش زمان بازدهی سد ضروری می باشد.