سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

خوردگی میکروبی تخریب و یا از بین رفتن یک فلز در نتیجه فعالیت موجودات زنده است. قسمت اعظم خوردگی میکروبی در صنعت مربوط به باکتریهای احیاء کننده سولفات است. در این پژوهش نقش این باکتریهای در خوردگی خط لوله انتقال گاز شاخه E ایستگاه تزریق گاز مارون شرکت ملی مناطق نفت – خیز جنوب مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس یک نقطه از مسیر خط لوله در فاصله ۴ کیلومتری از ایستگاه تزریق گاز انتخاب شد و در ۳ عمق مختلف کوپنهای خوردگی به مدت ۹۰ روز نصب گردید . میزان مقاومت و PH خاک اطراف لوله اندازه گیری شد. با استفاده از کی تهای تشخیص SRB وجود باکتری های احیاء کننده سولفات در ۳ عمق انتخابی و در اطراف خط لوله اثبات شد. نتایج نشان داد که در این مناطق خوردگی موضعی ایجاد شده است. در نمونه برداری از محصولات خوردگی سطح کوپن ها و بررسی XRD ترکیبات هیدروکسید آهن، کوارتز و سولفید آهن یافت شد . تصاویر میکروسکوپ الکترونی و بررسی آنالیز EDAX وجود عنصر گوگرد را در محصولات خوردگی نشان می دهد.