سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرجان معالی تفتی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، مسئول آموزش شرکت سایپا
مجتبی امیری – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

هدف این تحقیق شناسایی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالشها و موانع پیاده سازی آن در گروه سایپا می باشد که به روش نظریه برخاسته ای داده انجام رفته است. مصاحبه به عنوان ابزار اصلی گردآوری اطلاعات و نظرات خبرگان مورد استفاده قرار گرفته است. برای انتخاب مصاحبه شوندگان ، از روش نمونه گیری هدف دار از نوع قضاوتی استفاده شده و افرادی انتخاب شده اند که بهترین شرایط را برای ارائه اطلاعات دارند. جهت تحلیل و تفسیر اطلاعات از رویکرد تجزیه و تحلیل داده ها کیفی استفاده شده و مدل مفهومی مدیریت استعداد طراحی گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، حاکمیت روابط در انتصاب، عدم وجود دیدگاه استراتژیک به منابع انسانی و باور، تعهد و حمایت مدیران ارشد به عنوان مهمترین موانع و چالشها و بکارگیری فرایندها و ابزارهای استاندارد، باور، تعهد وحمایت مدیران ارشد، وجود نگاه مثبت به منابع انسانی و حضور مدیران با دیدگاه بلند مدت به عناون مهمترین عوامل موفقیت مدیریت استعداد در گروه سایپا شناسایی شده است.