سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بنیامین مشیری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
منوچهر منطقی –
عباس طلوعی اشلقی –

چکیده:

موج گرایش به نوآوری بازواستقرار مدلهای بازکسب وکاردرشرکت های بزرگ چندملیتی زمینه ساز تسریع درتبادل دانش و ایده های نواورانه ازدرون این بنگاه ها به بیرون و بالعکس گردیده است این فضای مبادله ای ضمن ایجادفضای رقابتی و پرمنفعت برای این شرکت ها تجاری سازی سریع اختراعات و بکارگیری دانش فنی و حق امتیاز پتنت خریدار شده از بیرون بنگاه را درپی داشته و ضمن تقلیل هزینه های تحقیق و توسعه سودوثروت کلانی را نصیب شرکت های گرویده به پارادایم نوآوری بازنموده است این مقاله درپی بررسی عوامل موفقیت بنگاه های کارگزاری واسطه ای دراستقرار نوآوری باز درمدل کسب وکارشرکت های عضو شبکه نانوفناوری کشور است برای این منظور پس از مرور ادبیات موضوعی درحوزه پیاده سازی نوآوری بازوتامل برنقش بنگاه های کارگزاری واسطه ای با کاربرد پرسشنامه اعتبارسنجی شده و استفاده ازروشهای آماری با نرم افزار SPSS مدل معادلات ساختاری عوامل موفقیت درقالب نرم افزار Lisrel برای تعیین و رتبه بندی عوامل موفقیت ارایه خواهد شد.