سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – دکترای رشته ترویج و آموزش کشاورزی- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – و

چکیده:

حفظ محیط زیست و دستیابی به معیارهای ضروری در توسعه پایدار ، امروزه در سرلوحه امور کشورهای جهان و سازمان های بین المللی قرار گرفته است . در این میان بخش کشاورزی ، به دلیل گستردگی بسیار زیاد آن در سطح جهان ،د ارای بزرگترین اثرات در محیط زیست جهانی می باشد.اثرات محیطی زیان بار کشاورزی فشرده به صورتی گسترده در سراسر جهان آشکار و قابل رویت هستند(فرسایش خاک، آلودگی آب،از دست رفتن تنوع زیستی و…).فن آوریها و روشهای انجام مدیریتی که زوال و نابودی (منابع طبیعی)را آهسته کنندیاموجود نمی باشند و یا در هنگامی که موجود هستند مورد سازگاری و پذیرش قرار نمی گیرند . در این مقاله ،محقق به شناسایی و بررسی ویژگیهای موثر گوناگون اقتصادی،اجتماعی،آموزشی و… از دیدگاه کشاورزان نُخبه و کارشناسان ترویج وکارشناسان تحقیق(دارای سابقه کار در ترویج) استان اصفهان- جامعه تحقیق – در راستای پذیرش روشهای کشاورزی پایدار می پردازد. نتایج پژوهش نشان دهنده توجه روزافزون کارشناسان ترویج و کارشناسان تحقیق و کشاورزان نُخبه استان اصفهان به اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و اجرای روشهای کشاورزی پایدار می باشد و همین طور تغییرات زیادی که نظام اطلاعات کشاورزی ایران و سایر ارگانهای مرتبط با کشاورزی و روستا، می بایست در راستای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در ایران در خود ایجاد نماید