سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدپرهام خیریه – کارشناس مهندسی صنایع
لیلا فرجام – کارشناس ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی عوامل موجد فشارعصبی و تاثیر آنبرعملکرد کارکنان سازمان کارتعاون و رفاه اجتماعی تهران است دراین تحقیق عواملی که موجد فشارعصبی برکارکنان می گردد به سه گروه عوامل فردی سازمانی و محیط خارجی تقسیم گردید جهت بررسی این عوامل پرسشنامه ایی به تعداد ۳۴ سوال تنظیم ودراختیار ۶۵ نفراز کارکنان قرارگرفت روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و مقیاس اندازه گیری برطبق جدول لیکرت می باشد تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو بعد آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت میگیرد دربعد آمار توصیفی جدول فراوانی پاسخ ها تنظیم گردید دربعد آمار استنباطی برای آزمون فرضیات تحقیق که بررسی رابطه هریک ازعوامل موجد فشارعصبی و عملکردکارکنان می باشد از تکنیک مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد یافته های پژوهش نشان دادکه اکثر پاسخگویان معتقدند عوامل فردی درسطح کیم موجب فشار عصبی درآنان می گردد درحالیکه عوامل سازمانی و محیط خارجی درسطح زیادی فشارعصبی درآنان ایجادمی کنند همچنین رابطه معنادار و معکوسی بین عوامل موجد فشارعصبیو عملکردکارکنان وجود دارد یعنی با کاهش هریک از عوامل فردی سازمانی و محیط خارجی عملکرد کارکنان افزایش می یابد.