سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید احمد موسوی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع ش
احمد مستعان – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
منصور بهروزی لار – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
منصور سعدونی نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع ش

چکیده:

از مهمترین بحث های کاربردی و مدیریتی در توسعه کشاورزی، میزان مصرف انرژی در بخش های مختلف تولیدات زراعی و باغی می باشد. تولید موفق خرما در گرو انجام عملیات متنوع و اختصاصی فراوانی بر روی نخل است. این عملیات را می توان با توجه به ساختار ویژه نخل در سه ناحیه عملیاتی متمایز تاج، تنه و پای نخل دسته بندی نمود، با اهمیت و نقش کاربرد نیروی انسانی بدلیل کمبود نیروی متخصص و کارآمد و محدودیت تقویم زراعی و نیاز به مصرف انرژی در هر یک از مراحل تولید خرما، برای کاهش مصرف انرژی و ارائه راهکارهایی در مراحل مختلف تولید به منظور سودآوری بیشتر لازم و ضروری است. این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به وسیله اطلاعات پیمایشی و پرسش نامه بدست آمد، حجم کل جامعه مورد بررسی ۸ هزار اصله که بنا بر جدول کوکران ۳۱۳ پرسش نامه توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری گردید، اعتبار و روایی و پایایی پرسش نامه انجام گردید و به کمک نرم افزار SPSS جدول آنالیز واریانس و جدول مقایسه میانگین ها، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که رعایت فاصله بین و روی ردیف کشت )الگوی کاشت( یا به عبارتی تعداد اصله در هکتار و دفعات سم پاشی برای مقاومت نخل و مقابله با حشرات و آفات موثرترین عوامل در کاهش انرژی انسانی می باشد و بیشترین انرژی به تفکیک مراحل تولید خرما، به ترتیب هرس، تکریب، برداشت، سم پاشی و گرده افشانی است.