سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین شافعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوی
پیمان فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجا

چکیده:

ماهیت خلاق پروژه های نرم افزاری و انتزاعی بودن آن، تخمین هزینه و زمان انجام آن ها را ب ینهایت مشکل م یکند. پروژ هی نر مافزاری موفق، پروژ های است که در قالب هزینه و زمانی معین و از پیش تعیین شده به انجام برسد. نر مافزار کاری تولیدی به شمار می رود که هزین هی عمده ی آن نیروی کارآزموده و متخصص است. بنابراین مه مترین ابزار یک پروژه نرم افزاری و به طور تقریبی بخش اعظم هزین ههای آن به نیروی کار متخصص درگیر در آن مرتبط است. امروزه نرمافزار گرانترین بخش سیستمهای کامپیوتری است. تخمین هزینه میتواند تفاوتی میان سود و زیان باشد. پس از بررسی روشهای تخمین، روش تخمین تحلیلی برای تخمین هزینه و زمان پروژههای نرمافزاری انتخاب صحیحی میباشد و مهمترین عوامل تاثیرگذار دربرآورد هزینه و زمان نرمافزار اندازه پروژه، پیچیدگی پروژه، منابع انسانی و … می اشند که با توجه به این عوامل و روش مبتنی برUsecaseکه کوچکترین جزییات را نیز مدنظر میگیرد تخمین بسیار دقیقی از هزینه وب زمان نرمافزار را برآورد میکنیم.