سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

داریوش حسن پور گل افشانی –
رمضان غلامی – رئیس و عضو هیئت علمی
شهرام کشاورزی –

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجاری سازی تکنولوژی حاصل از تحقیقات دانشگاهی و ارتباط بین این عوامل می باشد. جامعه آماری این تحقیق را، اساتید دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول، که به نحوی با صنعت در ارتباط بوده و آشنایی نسبی با این بخش را داشتهاند، تشکیل دادهاند. داده ها از طریق یک پرسشنامه با عناصر برآمده از ادبیات و شامل ۰۵ پرسش در طیف ۰ تایی لیکرت با پایایی و روایی تایید شده )در موردپایایی، آلفای کرونباخ بزرگتر از ۰۵ /. همچنین روایی از نوع محتوایی و با استفاده از نظر اساتید و خبرگان( جمع آوری گردیدند. همچنین داده های مربوط به موفقیت تجاری سازی تکنولوژی، از طریق مستندات موجود در دانشگاه مورد مطالعه جمع آوری شدند. به کمک نرمافزارهای آماری اس.پی.اس.اس، لیزرل و پی.ال.اس.پی.امیافته ها نشان داد کلیه عوامل هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر تجاری سازی تکنولوژی در دانشگاه آزاد علی آباد کتول تاثیرگذارند. عوامل مربوط به شرایط محیطی بیشترین تاثیر را بر موفقیت تجاری سازی تکنولوژی دانشگاه مورد مطالعه داشته و پس از آن به ترتیب عوامل مربوط به صنعت، روش های انتقال تکنولوی و دانشگاه بر موفقیت تجاری سازی تاثیر گذارند. در پایان نیز با توجه به نتایج حاصل از این مقاله پیشنهادات کاربردی ارائه شده است