سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره قنبری هاشم آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آرش باباخانیان – دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
رامین چراغعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

دراین مقاله ما اثرات و پارامترهایی نظیرpH و قدرت یونی و حجم بافر ، غلظت الکترولیت ،فرکانس اعمالی،سرعت پیمایش،شدت و ولتاژ پله پتانسیل با روش ولتامتری موج مربعی بررسی گردیدند که برای انسولینpH بهینه ۶ ثبت شده است. محلول الکترولیتی که دراین آزمایش به کار گرفته شده است نیترات سدیم با غلظت ۰/۱۰مولار می باشد. سرعت اسکن در این روش۰/۰۵ولت بر ثانیه باشد. در این آزمایش از تکنیک های ولتامتری چرخه ای و ولتامتری موج مربعی برای مطالعه و بررسی واکنش های الکتروشیمیاستفاده شده است . پتانسیل تشخیص این روش ۰/۵۰ولت برای انسولین در برابرAg/AgClمی باشد. این الکترود در محدوده غلظتی ۰/۶۰ تا۰۱ نانو مولار برای انسولین رفتار خطی از خود نشان میدهد. حد تشخیص این الکترود ۰/۰۲نانو مولار برای انسولین می باشد