سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ستاره امیرخانی –
محمد چیذری –
سیدمحمودحسینی –

چکیده:

خشکسالی از جمله اصلی ترین و قدیمی ترین بلایای طبیعی است که انسان ها از دیرباز با آن آشنا بوده اند این مسئله برای کشورهای خاورمیانه یک پدیده طبیعی اقلیمی است و با توجه به اینکه این کشورها با محدودیت تهیه آب مواجه می باشند این امر در سالهای خشکسالی آثار جبران ناپذیری برمحصولات کشاورزی واردمی آورد که تبعات اقتصادی اجتماعی وخیمی به بار دارد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هرچند سال یکبار و یاسالهای پی در پی خشکسالی مناطقی از کشور را در برگرفته است که با توجه به این موضوع ضرورت مدیریت خشکسالی کاملا آشکار می گردد و از آنجایی که کشاورزان جز بیشترین متضرران خسارت ناشی از وقوع این پدیده طبیعی می باشد شناسایی عواملی که در نحوه و نوع مدیریت آنان درزمینه خشکسالی تاثیر گذارباشد ضرورت می یابد. بدین منظور هدف کلی این تحقیق توصیفی – همبستگی بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار درنوع مدیریت ریسک یا بحران گندمکاران شهرستان ورامین درزمینه خشکسالی می باشدجامعه آماری موردنظر شامل کلیه کشاورزان گندمکارشهرستان ورامین در سال زراعی ۸۸-۸۷ N=2485 است که از این میان تعداد ۳۳۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه و انجام مصاحبه بوده که روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات پانلی از متخصصان مورد بررسی قرارگرفته و اصلاحات لازم صورت گرفت.