سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسداله میراثی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی
محمد امین آسودار – دانشیار گروه مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع ط
عباس عبدشاهی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزس

چکیده:

اتلاف منابع یکی ا زمهمترین مسائلی است که درحال حاضر کشور با آن روبروست این امر بویژه درمورد گندم و فراورده های آن بالاخص نان کاملا چشمگیر است کاهش ضایعات یکی از عوامل مهم درافزایش تولید محسوب شده و دستیابی به آن ما را ازعوامل تولید اضافی بی نیاز می کند هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تلفات گندم درمرحله حمل و نقل از مراکز خرید تا سیلو و بررسی عوامل موثر آن م باشد تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفت این کار بصورت میدانی انجام گرفته و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان سیلوی گندم جهاد کشاورزی رانندگان کامیون ها و کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری تشکیل داده اند و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه بصورت سرشماری از ۶۰ نفر جمع آوری گردید بدین ترتیب که ۷ گویه بعنوان موثرترین عوالم ضایعات گندم به هنگام حمل و نقل تعیین و از کارشناسان خواسته شده که به ترتیب اولویت انها را رتبه بندی کنند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان میدهد که مسافت مراکز خرید تا سیلو درتلفات بین راهی تاثیر دارد درسطح ۱% معنی دار شده است و بیشترین ریزش درحدود ۱/۱۲% درصد درمسافت ۲۱۰ کیلومتری بودها ست بالاترین اولویت مربوط به کامیونهای فرسوده با نداشتن قابلیت لازم درحمل و نقل گندم می باشد.