سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ضامن راحمی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
سیدحمید حبیبیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
حسین قره داغی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

آب و خاک از مهمترین نیازهای اولیه بشر محسوب می شود تخریب و هدررفت آب و خاک به حد بحرانی رسیده که بهره برداری بهینه از آن را با مشکل جدی روبرو نموده است یکی از راه های حفظ و حراست از پایداری و بهره برداری بهینه از آب و خاک بهره جستن از مشارکت مردم است هدف این تحقیق بررسی نقش عوامل موثر برمشارکت مردم با هدف مدیریت حفظ و بهره برداری از آب و خاک می باشد این تحقیق در منطقه لپونی واقع در ۳۵ کیلومتری شمال مرکز استان فارس در شهرستان شیراز بخش زرقان به اجرا گذاشته شد جامعه آماری ۶۰۰ نفر بهره بردار حجم نمونه مورد ارزیابی با استفاده از فرمول کرجسی Crejcie و مورگان morgan 234 نفر بدست آمده ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سازمان یافته و از پیش ازمون شده بود متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از: سن، جنسیت ، میزان تحصیلات تعداد اعضای خانوار، نگرش نسبت به مشارکت در بهره برداری بهینه از آب و خاک ارتباط با مروجین و برنامه های آموزشی ارتباط بهره برداران با دولت، زمینه سازی دولت برای جلب مشارکت و عضویت در نهاده ها و سازمانهای محلی و متغیر وابسته مشارکت مردم در اجرای پروژه های مدیریت حفظ مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع اب و خاک می باشد.