سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه حسنی دوغ آبادی – گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی سجاد

چکیده:

هدف از این مقاله، طراحی و بکارگیری مدلی است که تاثیر پارامترهای موثر در عملکرد الگوریتم ژنتیک را برای مسئله فروشنده دوره گرد تعیین نماید. به منظور دستیابی به این هدف از رویکرد طراحی آزمایش ها برای تعیین و تخمین ضرایب مدل ریاضی استفاده شده است. به کمک روش پیشنهادی می توان برای یک مساله خاص، رابطه ریاضی هر یک از پارامترها را بر سرعت همگرایی و کیفیت جواب های الگوریتم تعیین نمود. به منظور صحه گذاری مدل ریاضی پیشنهادی و تعیین تاثیر پارامترها، این مدل بر روی مسئله استاندارد فروشنده دوره گرد (att 48) پیاده سازی و اجرا شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده بهبود قابل توجه عملکرد الگوریتم با استفاده از پارامترهای تنظیمی حاصل از مدل است. روش به کار رفته قادر است برای سایر مسائل بهینه سازی نیز سطح مناسب پارامترها را تعیین نماید