سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – دکتری ژئوتکنیک عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
حسن پناه پور – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

میخکوبی یکی از روشهای تسلیح در جای خاک است که موجب افزایش پایداری دیواره گود می گردد دراین روش قسمت اعظم پایدارسازی دیواره ها توسط میخهای سیستم تامین می شود دراین مقاله اثر طرح چیدمان و زاویه انحراف راستای میخ نسبت به افق در تامین پایداری سیستم میخ کوبی شده با روش عددی مورد بررسی قرار میگیرد. دراین تحقیق از المان های پانزده گره ای مثلثی برای مدلسازی خاک و از المان های صفحه ای با سختی معادل و المان های خطی برای مدلسازی دیواره و میخها استفاده شده است نتایج تحلیل ها نشان میدهد که تغییر زاویه میخ ها نسبت به افق موجب تغییر مقادیر ضریب اطمینان دیواره شده و ملاحظه می گردد که برای دیواره های میخ کوبی شده با زوایای رویه مختلف زوایای انحراف بهینه مختلفی بدست می آید. همچنین طرح چیدمان مناسب جهت حصول پایداری بیشتر و تغییر شکل کمتر بدست می آید.