سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا کاشی زنوز – دانش آموحته کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری ، دانشگاه
محمد نامدار – کارشناس ارشد سنجش ازدور سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور.
حسین سعادت – Research Associate, McGill University, Canada

چکیده:

امروزه با پیشرفت صنایع و افزایش جمعیت بشر و عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی خطرات زیادی از لحاظ آلودگی منابع آب و خاک وجود دارد. در تحقیق حاضرابتدا با استفاده از روش های آماری محل حفر پروفیل های خاک درمنطقه تحت مطالعه تعیین گردید وسپس از هر یک از اجزاء واحد اراضی نمونه برداری شد و با انجام آزمایشات ، قابلیت هدایت الکتریکی هر یک از نمونه ها تعیین شدند. اطلاعات مربوط به آزمایشات کیفی خاک برای هر یک پارامترها شاملبارش متوسط سالیانه، نقشه هم تبخیر، سنگ شناسی، نفوذپذیری خاک، عمق خاک، بافت خاک، کاربری اراضی و شدت کیفی فرسایش در یک شبکه منظم m ×۰۵۲ m 052 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با مدلرگرسیون چند متغیره خطی و با استفاده از روش گام به گام، مقادیر ضریب تاثیر هر یک از پارامترها در مقدارقابلیتهدایت الکتریکی خاک محاسبه گردید. و در نهایت پارامترهای شدت فرسایش، عمق خاک، سنگ شناسی، شیب دامنه و شدت تبخیر از مدل حذف شدند و ضرایب هدایت الکتریکی خاک برای عوامل متوسط بارندگی سالیانه ، بافت خاک کاربری اراضی و نفوذپذیری خاک به ترتیب ۰/۴۵ ، ۰/۲۱ و ۰/۰۳ بدست آمد.