سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدی سبهانی – کارشناسی ارشد بیابان زدایی
علی عبدالخانی – کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده:

در حال حاضر بیابانزایی به عنوان یک معضل گریبان گیر بسیاری از کشورهای جهان است. و به منظور بررسی شدت و عوامل ایجاد کننده این پدیده در مناطق مختلف از مدلهای متفاوتی استفاده می شود.در این تحقیق مدل IMDPA به منظور مطالعه معیارها و شاخص های موثر در بیابان زایی منطقه جفیر هویزه انتخاب شده است. بدین منظور چهار معیار پوشش گیاهی، خاک، فرسایش بادی و آب، مورد مطالعه قرار گرفته اند و بیشتر شاخص های هر معیار براساس شرایط محلی در نظر گرفته شده است. سرانجام، نقشه شدت بیابان زایی منطقه از طریق میانگین هندسی کل معیارهای مورد بررسی تهیه شده است. این نقشه بیانگر شدت زیاد بیابان زایی در منطقه جفیر هویزه بوده است. تجزیه و تحلیل معیارها نشان می دهد که معیار خاک با میانگین وزنی ۲/۱۰ در کلاس متوسط قرار دارد در حالی که معیار آب با میانگین وزنی ۳/۴۵ معیار پوشش گیاهی با میانگین وزنی ۳/۱۵ و معیار فرسایش بادی با میانگین وزنی ۲/۹۳ در کلاس شدید قرار دارند.