سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه محمدی لندی – اصفهان- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد رضایی – اصفهان- دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
علیمراد رشیدی – تهران- پژوهشگاه صنعت نفت تهران
نوراله میرغفاری – اصفهان- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی

چکیده:

در این مقاله از روش جذب و نانولولههای کربنی چند دیوارهای که به روش اسیدی اصلاح گردید، در حذف جیوه از فاز مایع استفاده شد و عوامل موثر در این فرایند شامل زمان تماسpH غلظت اولیه محلول جیوه و مقدار جاذب مورد بررسی قرار گرفت. سرعت جذب جیوه با این روش بسیار با لا بوده و بعد از ۱۵ دقیقه تغییر قابلملاحظهای در میزان حذف جیوه که حدود ۹۶ % بود، مشاهده نشد. بعد از افزایشpHتا حدود ۷ میزان نیز جذب تغییر قابل توجهی نداشت. همچنین با افزایش غلظت اولیه محلول جیوه ظرفیت جذب افزایش یافت . میزان جذب با کاهش مقدار جاذب مورد استفاده جهت بررسی کارایی جذب تا حدود ۰/۰۱گرم جاذب در ۲۰میلیلیتر محلول جیوه نیز تغییری نداشت. نتایج این مقاله با ایزوترمهای جذبی دو پارامتره لانگمویر، فروندلیچ و ایزوترم جذبی سه پارامتره ردلیچ-پترسون جهت تعین منحنی ایزوترم تعادلی برازش شد که فرایند جذب با مدلردلیچ-پترسون مطابقت بیشتری داشت