سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد داودیان – کارشناس ارشد دفتر فنی ابزار دقیق، شرکت مهندسی و نوسازی ایران، تهران
سعید طاهری – مدیر پروژه ابزار دقیق، شرکت مهندسی و نوسازی ایران، تهران.
پژمان شیرانی – مدیر عامل شرکت مهندسی و نوسازی ایران، تهران.

چکیده:

نیاز به توسعه سد و نیروگا ههای برق آبی با توجه به نیاز روزافزون بشر امری ضروری است. با توجه به هزینه قابل توجه در پروژ ههای عمرانی، کنترل رفتار چنین ساز ههایی ضروری اس ت. استفاده از رفتارسنجی و داد ههای ابزار دقیق موثرترین و قابلاعتمادترین روش برای کنترل داد ههای ورودی و رفتار سازه در حین ساخت و دوره بهر هبرداری اس ت. با استفاده از داد ههای ابزار دقیق میتوان عوامل موثر در ثبت جاب هجای یهای بدنه سد و در نتیجه آن ناپایداری سازه را به موقع تشخیص داد. در اینمقاله عوامل موثر در جاب هجای ی بدنه سد سیمره در دوره اولیه آبگیری با استفاده از ابزا رهای پاندول۱ و کشیدگ یسنج۲ موردبررسی قرار گرفته و نهایتا عامل موثر در ثبت جاب هجای ی بدنه سد معرفی میشود