سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران مومن غریب – کارشناس ارشد مهندسی مدیریت کشاورزی
طهماسب مقصودی – عضو هیات علمی گروه مدیت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیروس سلمانزاده توتونچی – عضو هیات علمی گروه مدیت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

یکی از چالشهای که کشور ایران با آن مواجه میباشد کمبود منابع آب شیرین است. با عنایت به اینکه ای ران در منطقهای با اقلیم خشک و نیمه خشک با متوسط بارندگی پایین در سال قرار دارد آب یکی از مهمترین منابع مورد نیاز رشد و توسعه جامعه بشری و اولین و اساسیترین عامل برای تولید محصولات کشاورزی است، لذا جهت مقابله با محدودیتهای موجود منابع آب اقداماتی که باعث افزایش میزان کارا یی آب شود، بس یار ضرور ی م یباشد . یک ی از راهکارهای مهم، افزایش کارایی آب مشارکت دادن بهرهبرداران ذ ینفع در غالب تشکل ها ی آببران در مد یریت و بهرهبرداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کشور میباشد. در ای ن تحقی ق به منظور بررس ی و تحلی ل نتا یج پاسخ دهندگان بهرهبردار از مدل رگرسیونی گام به گام و تحلیل عاملی استفاده گردید. در بررسی عوامل موثر برشناخت از تشکلهای آببران(متغیر وابسته)، حدود ۹۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته را دو متغیر انگیزه های مشارکت و مشارکت اجتماعی تبیین می کند. در بررسی رضایتمندی از تشکل های آب بران (متغیر وابسته ) تنها یک متغیر پیامدهای تشکلهای آببران وارد معادله شد که حدود ۷۶ درصد از تغییرات مربوط به میزان رضایت مند ی را تبیین میکند.