سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشکده جغرافیا، د
مجتبی هدایی آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشکده جغرافیا، د

چکیده:

مخروطافکنه کردان در نیمه جنوبی رشتهکوه البرز قرار دارد. از آنجا که در خصوص شکلگیری و تحول مخروطافکنه نظرات متفاوت ارائه گردیده، در این مقاله سعی شده تا با بررسی مخروطافکنه کردان) با هدف شناخت عوامل موثر در شکل گیری آن( نظرات ارائه شده مورد تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق از تصاویر ماهوارهای) ۲۰۰۷ (، نقشههای ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰ زمینشناسی، نقشههای ۱:۲۵۰۰۰ و۱:۵۰۰۰۰ توپوگرافی و عکسهای هوایی ۱:۵۵۰۰۰ سال۱۳۳۲ سازمان جغرافیایی استفاده شده است. از نرمافزارهای Freehand و envi4.7 Arc/Gis برای ترسیم نقشههای محدوده مطالعاتی و تحلیل منطقه استفاده گردیدهمچنین علاوه بر استفاده از لوگ چاههای نمونهای سازمان آب منطقهای، جهت مشاهده رسوبات منطقه بازدید محلی انجام شد سپس با استفاده شاخصهای ژئومورفولوژیکی Vf ، Sm وFmf اثرات فعالیتهای تکتونیکی در منطقه مورد محاسبه قرار گرفت . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که عوامل اصلی تغییر و تحول مخروطافکنه فعالیتهای تکتونیکی و اقلیمی بوده ولی عوامل انسانی در سالهای اخیر باعث ایجاد تغییراتی در سطح مخروطافکنه شده است. این تغییرات به صورت تغییر مسیر آبراههها، تغییر کاربری اراضی و… مشهود میباشد