سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا ابوالوردی – کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مجید صوفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
مسعود نجابت – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

فرسایش آبکندی از اشکال پیشرفته و حاد فرسایش آبی است که دلالت بر تلفات خاک سطحی در اراضی دارد. این نوع فرسایش به دلیل تولید رسوب و خسارات فراوان به اراضی، راهها و سازههای عمرانی در استتان فتارس، از اولویتبالایی برخوردار است. در این تحقیق ۸۲ آبکند معرف انتخاب و ویژگیهای مورفومتریک حوزه آبخیز، خاک و پوشش گیاهی اندازهگیری شد. جهت تعیین عوامل موثر در برآورد حجم آبکندها، رابطه بین حجتم آبکنتد بته عنتوان متغیروابسته و ویژگیهای آبکند نظیر عرض بالا و پایین، عمق، طول، شیب کف آبکند، دانهبندی ذرات خاک، درصد پوشش گیاهی، عوامل شیمیایی نظیر شوری، اسیدیته، نسبت جذب سدیم، درصد سدیم تبادلی، میزان سدیم، کلسیم، منیزیمو پتاسیم و عوامل بیولوژیک از جمله ماده آلی و کربن آلی خاک در هر آبکند اندازهگیری گردید. در تعیین رابطه بین حجم و طول آبکند، نمودار مربوطه در نرمافزار Excel ترسیم گردید. با توجه به ضریب تبیین R2) که برابر با ۰/۸۳ میباشد میتوان بیان نمود که ۱۹ % از تغییرات در حجم آبکندهای مورد تحقیق توسط تغییر طول آن تفسیر میگتردد . همچنین اطلاعات بدست آمده، در نرمافزار SPSS با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به ضرائب استاندارد شده، عترض بتالا بیشتترین ستهم را در معادله داراست