سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین توحیدی – کارشناس ارشد خاک و پی
محمدحسین صدقیانی – استادیاردانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

گسترش شهرها نیاز به افزایش زیرساخت های شهری را اجتناب ناپذیر کرده است در نتیجه احداث تونل ها در مجاورت یکدیگر و همچنین ساخت تونل جدید در نزدیکی تونل پیشین درمحیطهای شهری بسیار اتفاق می افتد دراین مقاله به حساسیت سنجی عوامل موثر در اندرکنش احداث تونلهای متقاطع غیرهمسطح مانند توالی ساخت، روش حفاری و .. با استفاده از مدلسازی سه بعدی پرداخته می شود برای بررسی تاثیر عوامل فوق معیار نشست سطحی در طول و عرض تونل و لنگر خمشی در تاج تونل کم عمق مورد توجه قرار گرفته است. بررسی های صورت گرفته نشان از تاثیر قابل ملاحظه و متفاوت هریک از عوامل یاد شده را دارد به طوریکه م یتوان با انتخاب درست این عوامل تاثیر اندرکنش را به حداقل رساند.