سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
کاظم برخورداری – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

مطالعات پارامتری روی عوامل موثر درانتشار موج ناشی از عبور قطار زیرزمینی انجام شده است دراین مقاله به بررسی تاثیر مدول برشی خاک و قطر تونل روی پاسخ جابجایی های قائم درفرکانس های مختلف پرداخته شدهاست مشاهده شد که این دو پارامتر تاثیر مهمی روی انتشار ارتعاشات دارند بررسی ها روی مدول برشی خاک نشان داد که تونل دریک خاک نرم تر قرارمیگیرد تراز ارتعاشات بالاتر است همچنین مشخص گردید که اثر افزایش قطر تونل روی تراز ارتعاشات درفرکانسهای بالا بیشتر است و با دور شدن از تونل تاثیر افزایش قطر روی تراز ارتعاشات کمتر شده است.