سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم توکلی – دانشکده آموزشهای الکترونیک دانشگاه شیراز
محمد عدالتی فرد –

چکیده:

شهروندان ، صنعت بانکداری ،بنگاههای تجاری و به طور کلی تمامکسانی که به نوعی با تراکنشهایمالی سروکار دارند ،در استفادهاز پول نقد درگیر هزینه هایسربار زیادی می شوند.[ ۲] پولالکترونیک و پرداخت الکترونیک یاسیار جایگزین عملی و مناسبی برایپول نقد هستند که هزینه پایینتر و راحتی بیشتررا ارائه می دهند.از آنجا که امنیت بیشترین اهمیت رادر معاملات مالی دارد ، ضروری استکه عوامل مخل امنیت وموثردرتوسعهآن در ابعاد مختلف مشخص شده و بهتجزیه و تحلیل آﻧﻬا پرداخته شود. دراین مقاله سعی شده است تا پس ازمعرفی کلی موضوع پرداختسیاروبررسی اجمالی مزایا ، چالشها و روش های انجام آن ، اهدافامنیت در پرداخت های سیار معرفیشود. در ادامه عوامل فنی موثر درامنیت ، پروتکل ها و راهکارهایپرداخت سیار مورد تجزیه وتحلیلقرار گرفته و در ﻧﻬایت موضوعپرداخت سیار در کشورمان ایرانبررسی شده است و ضمن ذکر مسائل ومشکلات موجود به بررسی راهکارهای عملی حل مشکلات پرداخته شده است.