سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد میر هاشمی دهنوی – دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه
احسان رشیدی نژاد میبدی – دانشجوی اقتصاد انرژی دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف این مقاله بررسی عواملی است که باعث گسترش محدوده زمینهای شهری درشهرهای تهران مشهد اصفهان شیراز تبریز و اهواز میشوند بدین منظور از مدل شهر تک مرکزی استفاده شده است متغیرهای درآمد ملی جمعیت مساحت شهری هزینه رفت و آمد و ارزش زمین های کشاورزی با استفاده از روش داده های تابلویی مورد استفاده قرارگرفت نتایج این بررسی نشان داد که درآمد ملی و ارزش زمین های کشاورزی اثرمعنی داری برگسترش شهر دارد درصورتی که اثر جمعیت و هزینه رفت و آمد از نظر آماری معنی دارنیست