سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا موغلی – دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شیراز، ایران،
فاطمه سروپوریان – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
محسن رازقی – استادیار گروه توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

چکیده:

این تحقیق یک بررسی پیمایشی می باشد که بمنظور شناسایی عوامل موثر بر کیفیت پیشنهادهای ارائه شده در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفته است. کارکنان غیر هیئت علمی دانشکده ها از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبی به گروههایی تقسیم و سپس بااستفاده از روش تصادفی، افراد نمونه از درون گروهها انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه هایی در اختیار آنها گذاشته شد. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل بمنظور تعیین میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر یکدیگر از طریق تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که عوامل برونزا از قبیل عوامل حمایتی و عوامل بازدارنده به طور مستقیم و متغیرهای شخصیت شغلی، محتوای شغلی، همچنینبه طور مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق تاثیر بر متغیرهای درونزای مستقل خودکارآمدی، داشتن ایده و محرک ها، کیفیت پیشنهاد را متاثر می سازند