سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی قدمی – عضو هیأت عملی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندارن
طاهره غلامیان آقا محلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندارن
سیده سحر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندارن

چکیده:

دسترسی و ارتباط از پیش شرطهای اساسی زندگی شهری به شمار می روند. سهولت دسترسی شهروندان به فعالیتها و خدمات مختلف شهری، یکی از شاخصهای مهم کیفیت محیط زندگی می باشد. بطور کلی دسترسی از طریق سفر با شیوه های پیاده روی، دوچرخه سواری، وسایل حمل و نقل عمومی و شخصی صورت می گیرد. اهمیت توجه به شیوه سفر، از آن جهت است که شیوه های مختلف، هزینه های اقتصادی، اجتماعی- روانی و زیست محیطی متفاوتی را با توجه به سوخت مصرفی، به دنبال دارند. با توجه به اینکه موضوع اصلی برنامه ریزی شهری، ساماندهی کالبدی شهر براساس عدالت اجتماعی، کارایی و کیفیت محیطی است، بنابراین مکان گزینی مناسب فعالیتها، به منظور دسترسی راحت شهروندان (با حداقل هزینه های زمانی، اقتصادی، اجتماعی- روانی) به خدمات شهری، اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا، این تحقیق پیمایشی با هدف بررسی تاثیر عوامل فضایی بر شیوه سفر و سهولت دسترسی شهروندان شهر بابلسر انجام شده است. فرض تحقیق نیز بر تاثیر معنی دار عوامل ساختار فضایی بر شیوه و سهولت دستیابی به کارکردها و خدمات شهری می باشد. جامعه آماری سرپرستان خانوار محلات مختلف شهر بابلسر بوده که از این میان ۳۰۰ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده و شیوه و سهولت سفرهای درون شهری آنها از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است. جهت تحلیل وضعیت دسترسی و شیوه سفر شهروندان و مکانیزم موثر بر آنها از آزمون آمار استنباطی (تحلیل واریانس یکطرفه) استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در شهر بابلسر، عوامل ساختار فضایی از طریق تاثیرگذاری بر شیوه جابجایی شهروندان، واریانس کیفیت دسترسی آنها را تبیین می نماید.